Algemene Leverings Voorwaarden

Algemene voorwaarden Peters Modelshop te Zuidlaren
1. Algemeen
1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Peters Modelshop en op alle (met afnemers van producten van Peters Modelshop) gesloten overeenkomsten.
1.2
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
2. Bestellen & tot stand komen overeenkomst
2.1
Alle uitingen van Peters Modelshop op de website gelden als een uitnodiging tot het doen van een bestelling.
2.2
Bestellingen kunnen per e-mail en Fax worden geplaatst.
2.3
Peters Modelshop behoudt zich het recht voor bestellingen onder een minimum bestelbedrag te weigeren dan wel voor deze bestellingen een toeslag te rekenen. Voorts kunnen aan de acceptatie van bestellingen voorwaarden worden verbonden zoals vooruitbetaling of verzending onder rembours.
2.4
Indien acceptatie van een bestelling van een bepaald artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal Peters Modelshop in overleg met de afnemer trachten een qua prijs en kwaliteit vergelijkbaar artikel te leveren. De bestelling zal na overeenstemming in aangepaste vorm worden geaccepteerd.
2.5
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Peters Modelshop de bestelling heeft geaccepteerd.
3. Prijzen
3.1
De prijzen op de websites van Peters Modelshop zijn de actuele prijzen. De prijzen in gedrukte prijslijsten kunnen daarvan afwijken vanwege prijswijzigingen die na het drukken van de prijslijst zijn doorgevoerd.
3.2
Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Peters Modelshop bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
3.3
Alle prijzen zijn inclusief kosten van BTW, exclusief kosten van vervoer, verzending en wettelijke bijdragen tenzij anders vermeld staat. Per bestelling wordt eenmalig een bijdrage in de verzendkosten in rekening gebracht.
3.4
Peters Modelshop is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen door te berekenen.
4. Levering
4.1
Peters Modelshop bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Indien de afnemer bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor zijn rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven straatadres van de afnemer afgeleverd.
4.2
Bestellingen worden binnen 10 dagen na ontvangst van de betaling verzonden.
4.3
Peters Modelshop levert de bestelling met bekwame spoed af. Bij vertraging in de aflevering van de hele bestelling of een deel daarvan verzendt Peters Modelshop uiterlijk binnen twee weken na de acceptatie van de bestelling een bericht. Afnemer heeft dan het recht om uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van het vertragingsbericht de bestelling, voor zover vertraagd, zonder kosten te annuleren.
4.4
Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling onvolledig wordt geleverd. De afnemer is gehouden dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. Indien nodig wordt de levering op kosten van Peters Modelshop aangevuld.
 4.5
 Verzenden geschiedt, tenzij anders vastgelegd in de opdracht, altijd aangetekend en voor risico van de afnemer. De afnemer ontvangt op verzoek het Track & Trace nummer om de zending te kunnen volgen.
5. Betaling
5.1
Betaling geschiedt per bank- of giro- overschrijving, iDEAL, PayPal of contant bij aflevering .
5.2
Indien is overeengekomen dat op rekening wordt betaald, geldt een (fatale) betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
5.3
Verrekening met vorderingen op Peters Modelshop of opschorting is niet toegestaan tenzij zulks alsnog schriftelijk wordt overeengekomen.
5.4
Vooruitbetaling kan slechts per bank, giro, iDEAL, PayPal of contant.
6. Eigendomsvoorbehoud
6.1
Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Peters Modelshop, totdat aan alle (betalings) verplichtingen is voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.
6.2
Peters Modelshop is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de artikelen die het eigendom van Peters Modelshop zijn gebleven terug te (laten) nemen.
7. Wettelijke bedenktijd internet aankopen (herroepingsrecht)
7.1
Bij de aankoop van artikelen heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de artikelen door de afnemer. (conform Track & Trace informatie van de zending)
7.2
7.3
7.4
Tijdens de bedenktijd zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Plastic onderdelen mogen niet van de gietvorm worden los gemaakt. (mastpinnen etc.) Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Peters Modelshop retourneren.
Aangetekend retourzenden in de originele verzendverpakking aan:
Peters Modelshop
Stationsweg 147
9471 GP ZUIDLAREN
Kosten in geval van herroeping
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending per aangetekende post voor zijn rekening.
De exacte kosten zijn te vinden op www.postnl.nl
Indien de artikelen ongebruikt zijn, en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Peters Modelshop de betaalde prijs van de teruggezonden artikelen, inclusief de oorspronkelijke verzendkosten van de zending, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen.
7.5
Wanneer de door Peters Modelshop afgeleverde artikelen niet binnen de “zichttermijn” van artikel 7.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.
7.6
Van het retourrecht zijn uitgesloten:
·  In opdracht gebouwde modellen ( zoals YC671)
·  opgebouwde bouwcomponenten en delen, die reeds opgebouwd waren;
·  bijzondere bestellingen, zoals bestellingen van reserve-onderdelen
8. Garantie
8.1
Peters Modelshop garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende zes maanden na aflevering. Mits gebruikt voor de toepassing waarvoor ontworpen.
8.2
Garantie-aanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij Peters Modelshop worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.
8.3
Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet die franco aan Peters Modelshop worden teruggezonden.
Na ontvangst zal Peters Modelshop de keuze maken of:
-de levering wordt hersteld
-de levering vervangt door een nieuw artikel (-en)
-de kosten crediteert
8.4
Deze garantie is niet van toepassing indien:
·  het artikel of apparaat bij terugzending onvoldoende wordt beschermd tegen transportschade;
·  wijzigingen aan het artikel of apparaat zijn aangebracht;
·  sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing;
·  het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid;
·  sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen enz.;
·  Peters Modelshop niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel    herstellen van het gebrek.
  • Er sprake is van normale slijtage
9. Persoonsgegevens
9.1
Persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van Peters Modelshop opgeslagen om de bestellingen te verwerken. Deze kunnen per email worden opgevraagd.
9.2
Wanneer Peters Modelshop gegevens aan derden verstrekt voor het uitvoeren van taken in het kader van onder 9.1 beschreven werkzaamheden blijft de privacy gewaarborgd.
10. Aansprakelijkheid
10.1
De aansprakelijkheid van Peters Modelshop met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 8 geregelde garantie.
10.2
Peters Modelshop is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten in catalogi, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.
10.3
Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van Peters Modelshop beperkt tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de terzake verzonden factuur.
11. Informatievoorziening
11.1
Uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst worden deze algemene voorwaarden door Peters Modelshop al dan niet elektronisch aan de afnemer aangeboden. De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst uitprinten of opslaan van de voorwaarden.
11.2
Peters Modelshop stelt op haar website de volgende informatie beschikbaar:
·  het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel
·  BTW nummer
·  de belangrijkste kenmerken van de producten, waaronder de prijs
·  de wijze van aflevering en betaling
11.3
Indien afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden of vernietigen op grond van het feit dat Peters Modelshop niet zou voldoen aan wettelijke informatieplichten, dient dit recht te worden uitgeoefend binnen 14 werkdagen na acceptatie van de bestelling.
12. Geschillen
12.1
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
12.2
Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar Peters Modelshop is gevestigd bevoegd, tenzij Peters Modelshop voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.